نیوسیدر گوسفندی

نیوسیدر نسل جدیدی از ایمپلنت های هم زمان کننده فحلی است که متشکل از سیلیکون رابر آغشته به پروژسترون می باشد.زمانی که نیوسیدر در داخل واژن قرار می گیرد به میزان معینی از خود پروژسترون آزاد می کند که از طریق دیواره واژن جذب و وارد خون می گردد. نیوسیدر به وسیله اپلی کاتور در داخل واژن کار گذارده می شود.

هر نیوسیدر گوسفندی حاوی ۰.۳۳ گرم پروژسترون

مکانیسم عمل​ نیوسیدر 

 

سیدر گوسفندی حاوی پروژسترون طبیعی بوده و با قرار دادن آن در داخل واژن به طور یکنواخت و در طول مدت معین پروژسترون را از خود آزاد می کند، پروژسترون آزاد شده نیز جذب دیواره واژن و نهایتاً خون دام شده و اثرات فارموکولوژیک خود را اعمال می نماید.

میزان و نحوه استفاده

میش : قرار دادن نیوسیدر به مدت ۵ تا ۹ روز، به منظور همزمانی بهتر و افزایش دوقلوزایی در زمان خارج کردن نیوسیدر، از هورمون PMSG استفاده شود.

بز : قرار دادن نیوسیدر به مدت ۹ تا ۱۴ روز، به منظور همزمانی بهتر و افزایش دوقلوزایی در زمان خارج کردن نیوسیدر، از هورمون PMSG استفاده شود.

موارد منع مصرف

– برای گوسفندانی که دارای واژن طبیعی نمی باشند.

– در گوسفندانی که به دلیل مختلف دارای شرایط بدنی ضعیف می باشند.

زمان پرهیز از مصرف:دوره منع مصرف برای شیر و گوشت وجود ندارد.